Posters en standen

Standen, posters en kunstwerken zullen opgesteld zijn in de wintertuin en deel van de balzaal.
De posters en standen zijn te bezoeken van 9u30 tot 16u00.

Posters
Website Glinster
Bieke Roose, oprichten website Glinster - pdf

Wij presenteren een website voor mensen met een dissociatieve identiteit. Momenteel is er geen enkele groepering of zelfhulpgroep in Vlaanderen voor "dissers". Wij stellen ook vast dat er in de geestelijke gezondheidszorg veel verwarring bestaat over deze diagnose en wij streven ernaar deze diagnose beter bekend te maken.

Naar een betere levenskwaliteit van personen met psychische problemen
Prabhu Rajagopal, projectmedewerker, Koning Boudewijnstichting

De Fondsen Julie Renson en Koningin Fabiola - beheerd door Koning Boudewijnstichting - hebben in 2013 een onderzoeksproject uitgevoerd rond de levenskwaliteit van personen met psychische aandoeningen.
We stellen het volgende luik van dit onderzoek voor: een mapping van vernieuwende methodieken die de deskundigheid van gebruiker en naasten een plaats geven:
– zelfzorg, ervaringsdeskundigheid, herstelzorg, regie en empowerment bevorderend werken
– met een analyse over hoe deze personen de effectiviteit hiervan ervaren.
Deze mapping werd uitgevoerd door de Universiteit van Mons.

Creatief schrijven
Yves Kempeneers, coördinator, beschut wonen De Vliering, Boechout
Nadine Priem

In 2013 is er een schrijfcursus georganiseerd. Aan de hand van opdrachten zijn psychisch kwetsbare mensen aan de slag gegaan met woorden, gedichten en teksten, waaruit o.a. (de worsteling) met hun herstel blijkt.

Standen
Gezinszorg ondersteunt!
Greet Vermeire, stafmedewerker Zorg, Private diensten gezinszorg Oost-Vlaanderen - WG GGZ

Iedereen die ondersteuning nodig heeft bij verzorgende of huishoudelijke taken kan beroep doen op gezinszorg. Gezinszorg wil mensen helpen hun zelfredzaamheid te bevorderen en/of te behouden zodat ze op een comfortabele en kwaliteitsvolle manier zelfstandig thuis kunnen wonen. Een verzorgende kan helpen bij de zelfzorg en bij tal van huishoudelijke taken. Zij biedt een luisterend oor en kan de hulpvrager en zijn gezin ook ondersteunen in algemene zaken zoals het ordenen van administratie, contacteren van diensten, opmaak van een weekplanning enz. De hulpvrager staat centraal en afspraken worden gemaakt in overleg.
Onze sterktes: focus op krachten en competenties - vraaggestuurd - integrale zorg - gedeelde zorg – aangeboden in de leefwereld van de persoon – versterken sociale netwerken. Onze focus ligt op herstel, sociale inclusie en kwaliteit van leven.
Aan de hand van getuigenissen van cliënten/medewerkers en van beeldmateriaal (foto’s/video) tonen we hoe de gezinszorg het herstel ondersteunt.
Gezinszorg vertrekt van de mogelijkheden en de krachten van de persoon die hulp vraagt, ondersteunt zijn zelfredzaamheid en stimuleert het opnemen van een rol in de maatschappij.

Kiosk Sleidinge: van patiënt naar burger
Peter Dierinck, psycholoog/casemanager Mobilteam, Gent / Kiosk

We zijn een organisatie die al een bijna twintig jaar aan buurtwerk doet in de omgeving van het psychiatrisch centrum. We organiseren buurtprojecten en doen dit met personeelsleden, (ex)patiënten en buurtbewoners voor deze mensen.
We leggen de nadruk op samenwerken en solidariteit. We hopen dat dit effect heeft op het stigma rond psychiatrie.
Onlangs organiseerden we een studiedag rond Kwartiermaken en publiceerden we een uitgave van ons tijdschrift over dit onderwerp. We oriënteren ons zeer sterk op het werk van Doortje Kal en hebben op regelmatige basis contact met haar.

Zelfhulpgroep Sexaholics Anonymous
zelfhulpgroep Sexaholics Anonymous

Sexaholics Anonymous is een zelfhulpgenootschap dat werkt met het herstelprogramma van zijn grote broer, de Anonieme Alcoholisten, maar dan gericht op het herstel van seksverslaving.
Wij bestaan sinds 2008 in Vlaanderen en tellen momenteel 2 groepen in Antwerpen, 2 In Leuven en 1 in Brussel, een groep in Gent staat in de steigers.  www.sexaholicsanonymous.be


Herstel binnen de context van een drugvrije therapeutische gemeenschap
Johan Buttiens, afdelingshoofd therapeutische gemeenschap, De Spiegel vzw, Kessel-Lo

Aan de hand van videobeelden, foto’s, korte informatieve tekstfragmenten, maar vooral via de aanwezigheid van een aantal (ex-)bewoners bootsen we een rondleiding in de therapeutische gemeenschap (TG) na, met de focus op de empowerende aspecten van de TG-werking.

Jong geleerd, goed gehuurd
Tomas Ruys, vormingswerker, vormings- en preventieproject 'Jong geleerd, goed gehuurd' - huurdersbond vzw+

Met het project willen wij een aantal kwetsbare doelgroepen, waaronder personen met psychische problemen, bijstaan in hun weg naar zelfstandigheid of rehabilitatie door hen in te leiden in het levensdomein ‘wonen en huren’.
Vanuit onze praktijk merken wij dat veel van de problemen tussen huurder en verhuurder een gevolg zijn van een gebrek aan kennis van de huurwetgeving. Ook de kennis en vaardigheden die men nodig heeft om zijn/haar weg te vinden op de huurmarkt zijn niet altijd aanwezig.
Op een praktische manier maken wij de doelgroep wegwijs in deze materie in een vorming van een tweetal uren. Ons vormings- en preventieproject wil kwetsbare groepen op weg helpen om op een adequate manier om te gaan met woon- en huurproblemen. We lichten hen in over de belangrijke elementen waar ze aandacht voor moeten hebben bij het afsluiten van een huurovereenkomst.

Een brug naar de gewone wereld door Buddywerking Vlaanderen
Like Van Damme, coördinator Buddywerking Vlaanderen

Buddywerking Vlaanderen overkoepelt de 13 buddywerkingen in gans Vlaanderen en Brussel. Een buddywerking brengt mensen met een langdurige psychiatrische kwetsbaarheid, een deelnemer, in contact met een vrijwillige buddy. Samen onderneemt dit duo regelmatig alledaagse dingen zoals gaan wandelen, koffieklets houden, naar de film gaan... Zo leert de deelnemer zich beter voelen in de samenleving.

Ups&Downs en UilenSpiegel
Ups&Downs, vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving
UilenSpiegel, patiëntenvertegenwoordiging geestelijke gezondheidszorg

Werkgroep ErvaringsDelen
Werkgroep Ervaringsdelen, Gent

Instuif
Instuif, activiteiten- en ontmoetingscentrum “voor wie contact moeilijk is, Antwerpen

Similes
vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen, Heverlee