Emielzaal

11u15 - 12u15 Workshop: Herstel kan dat wel?
Martijn Kole, heeft ervaringen met ernstig psychisch lijden, adviseur raad van bestuur Stichting Beschut Wonen Utrecht, Bureau Herstel, Utrecht

Aan de hand van de empowermentcirkel krijgen we een inkijk in het wel of niet bewegen van mensen.
Waarom lukt het goed of minder goed bij bepaalde cliënten? Machteloosheid bij zowel cliënten, hulpverleners en naasten leid vaak tot beheersing en hulpeloosheid. Het begin van een oplossing ligt verscholen in het begrijpen van deze situatie.

12u15 - 13u15 middagpauze met broodjeslunch

13u15 - 14u15 Mededelingen: getuigenissen
De klusjesdienst
Fabien Corneillie, coördinator beschut wonen de overweg, Ieper

De klusjesdienst is een groep bewoners die samen met een of twee woonbegeleiders wekelijks allerhande klusjes opknappen voor andere medebewoners, gaande van materiaal naar het containerpark brengen, over helpen met interne verhuizen, tot het uitvoeren van kleine herstellingen.
De groep bewoners vormt een hechte sociale groep, waarbij er naast de klusjesgroep ook samen activiteiten worden gedaan. Positieve effecten voor de deelnemers zijn de sociale waardering, het betekenisvol kunnen zijn voor de andere bewoners en het ontplooien van de eigen mogelijkheden en het aanleren van nieuwe vaardigheden (zoals onder leiding werken, samenwerken, technische vaardigheden).

Talenten in de kijker! vzw De Bolster
Céline Dewitte, begeleidster, vzw beschut wonen De Bolster, Kortrijk
David Benoit, bewoner Beschut Wonen De Bolster en ervaringsdeskundige in WED-Poco Loco
Delfine Merlevede, bewoonster Beschut Wonen De Bolster, ervaringsdeskundige en verantwoordelijk anti-pestproject Contro il Bullismo
Saar Degrande, medeverantwoordelijke anti-pestproject Contr il Bullismo

Vanuit Beschut Wonen De Bolster willen wij op een creatieve manier de talenten en mogelijkheden van onze bewoners in de kijker zetten. Iedere bewoner heeft zijn eigen manier om te werken aan zijn/haar herstelproces. Hoe we dit doen komt u tijdens deze korte toelichting te weten, we laten enkele van onze bewoners op persoonlijke manier hun verhaal brengen.
* David (eveneens lid van de Werkgroep ErvaringsDelen, Poco Loco), wil op de eerste plaats zijn verhaal brengen via de schilderijen die hij maakt. Via die schilderijen wil hij de toeschouwer mee laten kijken door de bril van personen met een psychische kwetsbaarheid.
* Delfine (met hulp van Saar) zet zich in voor mensen die gepest worden via haar project "Contro Il Bullismo". Samen met steun van actrice Isabelle Beernaert wil zij met het brengen van haar verhaal naar de buitenwereld (scholen,...) mensen die gepest worden een warm hart toedragen.


In tandem door het land van herstel
Greet Claes en Nancy Dyckmans,
leden van DENK

De werkgroep DENK Leuven is in 2007 ontstaan in de schoot van het OverlegplatformGGZ Vlaams-Brabant en bestaat uit verschillende ervaringsdeskundigen. Zij hebben een workshop rond herstel ontwikkeld waarin op een interactieve manier samen met de hulpverleners/professionals op zoek gegaan wordt naar elementen die meespelen in het ondersteunen van herstel. Enkele vragen kunnen zijn: welke rol kunnen hulpverleners spelen in het ondersteunen van herstel? Wat wordt er van de hulpverleners verwacht? Welke houding kan een hulpverlener het best aannemen?
Het uiteindelijke doel van de workshop is om te komen tot een wederzijdse verrijking rond herstelprocessen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zo kunnen we samen op een goede manier herstelbevorderend werken.


14u25 - 15u25 Workshop: Herstel voor familieleden
Marcia Poelman, projectmedewerker 'Partner van', 'Ervaringswerker' en 'Memorandum, Familieplatform Geestelijke Gezondheid

Binnen herstelgerichte zorg gaat veel aandacht naar ‘verbindende zorg’: via het opbouwen met de zorgvrager van steunende netwerken en aandacht voor sociale inclusie wordt herstel nagestreefd. Het is een permanent streven om mensen beter te laten functioneren binnen al hun levensdomeinen. Wonen, werken, leren en vrijetijd. Naastbetrokkenen spelen hierin dus per definitie een cruciale rol.
Wat betekent de herstelbenadering echter voor de omgeving zelf? Als de zorg terugkeert naar de lokale omgeving, welke impact heeft dit dan op die omgeving? Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden? Waar zit de ‘winst’ voor de naastbetrokkenen en voor de zorgvrager?
Bovendien maken naastbetrokkenen zelf vaak eveneens een herstelproces door.
Hoe activeer je dit proces bij hen? Gaat het herstelproces van familie hand in hand met dat van de zorgvrager? En hoe baken je dat af: familie, gezin, naastbetrokkenen… is vertrouwen van de zorgvrager hier een cruciaal element? En hoe verschillend is de rol van een vader, een moeder, een zus….?
Pertinente vragen voor zowel zorgvrager, hulpverlener als familiebetrokkenen.
Aan de hand van stellingen gaan we samen op zoek naar de antwoorden op deze vragen.