Dansstudio

11u15 - 12u15 Discussie: Werken met krachten en kwetsbaarheden
Gerrit Vanhee, teamleider, mobiel team Langdurige psychiatrische zorg Ieper- Diksmuide
Janne Vermeire, coördinator mobilteam Pakt, Gent

Vanuit de mobiele teams zien we onze werking als een relatiegerichte zorg die probeert rekening te houden met de krachten en de kwetsbaarheden van cliënt en zijn of haar context.
Met krachtgericht werken willen we cliënten ondersteunen in het uitbouwen van een voor hem of haar zinvol leven, rekening houdend met de kwetsbaarheid die is veroorzaakt door de psychiatrische aandoening.
We leven in een maatschappij waarin men snel oordeelt of iemand slaagt of mislukt in het leven, alsof je daar volledig zelf verantwoordelijk voor bent. Er bestaat ook zoiets als geluk en tegenslag! Krachtgericht werken kan daarom de valkuil inhouden te veel te focussen op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en de kwetsbaarheid te minimaliseren.
We nodigen je uit om hierover mee te komen debatteren.
Het team van Ieper geeft hieraan vorm via het dynamische zandlopermodel, het team van Gent-Eeklo via een getuigenis en verhalen uit de dagelijkse praktijk waarbij jouw inbreng ons kan helpen.
Om gesprek en interactie mogelijk te maken kunnen maximaal 50 personen deelnemen.

13u15 - 14u15 Discussie: Mental Health Europe-manifest als een leidraad voor beleid
Rafaël Daem, medewerker Nizogek/Pasifou
Jan Van Speybroeck
, directeur VVGG

In het hersteldenken staat niet de cliënt als patiënt centraal, maar de cliënt als burger. Een burger die net als ieder ander een zinvolle dagbesteding wil, een fijne familie- en vriendenkring, een prettige woonomgeving en een financieel gezonde situatie en die wil participeren. Om deze wensen te kunnen realiseren is steun nodig. Deze steun kan er ook komen van degenen die ons na de komende verkiezingen wensen te vertegenwoordigen in het Europese parlement.
Mental Health Europe stelde een manifest op t.a.v. de toekomstige Europarlementairen waarin aangegeven wordt hoe zij deze steun kunnen geven. Beleidsmatig aandacht hebben voor deze context bevordert niet enkel de participatie en de eigen regie van de cliënt als burger, maar ook diens maatschappelijk herstel.
De workshop wil dit manifest van Mental Health Europe kritisch onder de loupe nemen en becommentariëren opdat expertise kan worden verzameld en opgebouwd.
Vragen rond het manifest: Wat roept het op (objectief, subjectief) omtrent noden, behoeftes, reflectie op het verleden, perspectieven voor de toekomst...? Hoe kunnen we dit manifest mee uitdragen? Kunnen we hier ook een Vlaamse “vertaling” (t.b.v. de Vlaamse verkiezingen) aan geven?
De outcome van de antwoorden zal worden gerapporteerd.

14u25 - 15u25 Discussie: Herstel 9 maanden later: De veranderingskracht van het veranderingsmodel in Prisma
moderator: Peter Joostens, psychiater, Psychiatrisch ziekenhuis Broeders Alexianen, Tienen
panelleden: een psychiater, een maatschappelijk werker, een verpleegkundige, een klinisch psycholoog, een ergotherapeut, een patiënt en een familielid

Begin 2012 sijpelden bij de Broeders Alexianen te Tienen stilaan de herstelprincipes binnen op de afdeling Prisma. Op 1 maart gingen we vol goede moed van start met “onze herstelgroep”. De conceptie was een feit.
De patiënten en de zorgpartners zijn zeer tevreden over “de andere aanpak” die een paradigmashift teweeg bracht in ons denken over zorg. Er werd een multidisciplinair herstelteam samengesteld met enthousiaste mensen die er volledig hun tanden wilden inzetten. Zij kozen er zelf voor om de herstelvisie en aanpak in de vingers te krijgen en uit te werken. Zo kreeg deze vrucht alle groeikansen.
We willen u meenemen in het dagdagelijkse leven in onze herstelgroep: geen droge theorieën maar wel een doorleefd verhaal met een concrete tastbare insteek. Met een multidisciplinair panel starten we met een reflectie op vragen zoals:
Hoe beleven wij als patiënten, familie en team dit anders werken?
Hoe gaan we om met “presentie” en “participatie” in een cultuur van toenemende professionele afstand?
Hoe is het om de regie te krijgen en is dat wel echt zo?
Hoe beleeft de ervaringsdeskundige, de maatschappelijk werker, de leidinggevende, de bewegingstherapeut, de muziektherapeut, de verpleegkundige, de psycholoog, de psychiater, de ergotherapeut deze verandering?
Wat zijn de klachten en de krachten?
Het is onze ambitie om u als trotse ouders naar huis te sturen met een toolkit met bruikbare tips en trics.